Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen og repræsenterer dermed alle elever og forældre på skolen. Formanden og evt. næstformand vælges af forældre, elever og medarbejdere på det først kommende bestyrelsesmøde i en ny valgperiode. En valgperiode er på 4 år.

Der vælges syv forældrerepræsentanter og min. to gerne flere suppleanter. Derudover deltager to elevrepræsentanter (elevrådsformand og næstformand), to medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra skolens ledelse. Det er kun forældre, lærere og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, der har stemmeret.

Skolebestyrelsen skal ifølge loven føre tilsyn med skolens samlede virke og er herved en del af skolens overordnede ledelse. Det betyder også, at bestyrelsen skal betragtes som et selvstændigt forvaltningsorgan, hvilket blandt andet betyder, at så længe bestyrelsen arbejder inden for rammerne af Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt, kan ingen ændre bestyrelsens beslutninger eller vedtagne principper.

IMG 9712

Skolebestyrelsen beskæftiger sig ikke direkte med den daglige drift, dette er ledelsens opgave. Ligeledes har bestyrelsen ikke arbejdsgiverkompetence. Bestyrelsen beskæftiger sig med de overordnede spørgsmål vedrørende skolen, for eksempel udarbejdelse af politiske høringssvar, værdigrundlag og godkendelse af det 1-årige driftsbudget. Udarbejdelse af principper for skolens virke er ligeledes et vigtig element i bestyrelsesarbejdet. Principperne skal dog være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning.

Ydermere er det skolebestyrelsen, der har det overordnede ansvar for at fastsætte skolens ordensregler, der beskriver, hvordan man opfører sig på skolen i en række praktiske situationer. Ordensreglerne må betragtes som en pejling for god adfærd – både blandt personale, ledelse og elever.

Herudover skal skolebestyrelsen udarbejde skolens antimobbestrategi, som skal ses som retningsanvisende og i sammenhæng med skolens værdiregelsæt og skolens øvrige målsætninger og politikker. Målet er, at skolen forebygger og reducerer mobning i videst mulige omfang og samtidig øger elevernes generelle trivsel og mulighed for deltagelse i trygge læringsfællesskaber.

Det kan siges meget enkelt; Alle børn skal trives i skolen og Solvangskolen skal være et godt sted at være og lære. Derfor arbejder vi bevidst med trivsel, samvær, de gode omgangsformer og fællesskabet med henblik på at sikre det gode og hele skoleliv for ALLE. Trivsel er ALLEs ansvar og vi lægger vægt på at understøtte og udvikle et inkluderende læringsmiljø med deltagelsesmulighed for ALLE.

Du kan tilgå skolens antimobbestradegi og ordens- og adfærdsregler her. [LINK]

Del: