Ulovligt fravær

Det er kontaktlærernes eller faglærernes ansvar at kontakte forældrene, hvis en elev registres med ulovligt fravær. Det er afdelingslederen der kontakter hjemmet, hvis en elev har mere end 10% ulovligt fravær inden for ét kvartal. Kontakten sker først efter dialog med elevens lærere for her at afdække den konkrete elevs fraværssituationen.

Sygdom

Det er kontaktlærernes ansvar at følge op og påminde forældrene om deres ansvar ifm. sygmelding via Aula. Forældrene kan KUN foretage dag til dag registrering dvs. forældrene kan ikke registrere en sygdomsperiode hverken for- eller bagudrettet. Ved manglende registrering skal forældre kommunikere via Aula. Det er kontaktlærernes ansvar at orientere nærmeste leder, hvis udeblivelsen har haft mere end 2 ugers varighed. Herefter vurderer nærmeste leder om der skal anmodes om en lægeattest.

Lovligt fravær og anmodning om ekstraordinær frihed

Hvis forældre skriftligt anmoder om ekstraordinær frihed ifm. særlige familiebegivenheder, lægebesøg mv. dvs. fra 1 time til 3 dage, er det kontaktlærerne der vurderer dette og giver tilladelse hertil samt registrerer dette som lovligt fravær.

Hvis forældrene anmoder om ekstraordinær frihed (over 3 dage) skal henvendelsen ske skriftligt til kontaktlæreren. I den konkrete vurdering lægges der vægt på, om fraværet ikke har negativ betydning for:

  • Elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder
  • Elevens motivation og læringsparathed
  • Elevens alsidige udvikling

Eller:

  • Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder 

Hvis kontaktlæreren modtager en anmodning om ekstraordinær frihed (over 3 dage) og vurderer, at dette ikke umiddelbart er foreneligt med elevens faglige- og trivselsmæssige udvikling jf. ovenstående fire kriterier inddrages nærmeste leder med henblik på at træffe afgørelse herom.

Del: