Vi ved, af erfaring, at det kan svært at lære nyt sprog, få en ny hverdag i en ny skole og få etableret nye venner, særligt for de elever der kommer til landet sent i deres liv. Derfor er det helt essentielt, at elevens hverdag er tryg og velkendt, men det er også vores sigte, at alle elever udfordres og dagligt står på tærer, så de hurtigst muligt får tilegnet sig de nødvendige sproglige færdigheder til at blive en del af skolens STORE fællesskab ude i de almene klasser.

Basisundervisningen organiseret i en selvstændig klasse parallelt med den øvrige undervisning på skolen. Aldersforskellen mellem den yngste og den ældste elev i basisklassen må højst svare til tre klassetrin. På basisholdene bliver der undervist i dansk som andetsprog og i videst muligt omfang i de fag, som elever på samme alderstrin normalt ville have på skoleskemaet.

Sigtet er at eleverne i basisklassen bliver trænet i at kunne forstå og anvende det danske sprog så godt, at de hurtigst muligt kan deltage og udsluses i den almindelige undervisning i den klasse de er en del af. Til at starte med vil en basisklasseelev kun følge udvalgte fag og klassens sociale aktiviteter. Undervisningen har derfor som formål at træne eleverne i at forstå og bruge det danske sprog, så de bliver i stand til at følge mere og mere af øvrige undervisning.

Basisholdene faglige fokusmål kan indsnævres til følgende:

Læsning
Eleven kan læse og forstå enkle tekster

Skrivning
Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation.

Lytning
Eleven kan lytte aktivt, med forståelse, til talt dansk udtrykt i enkle former.

Tale
Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner.

IMG 0394

På basisholdene er undervisningen en blanding af fagfagligt- og understøttende undervisning som handler om at styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Bevægelsesdimensionen er en naturlig del af den daglige undervisning, da vi ved og erfarer at kroppen lærer ”bedre” ved at bevæge sig.

Herudover etableres, der ugentligt lektiecafé, hvor der er en basislærer til stede. Dette giver mulighed for at både nuværende basiselever, men også tidligere basiselever (dem som er fuldt udsluset til almenklasserne) kan komme og få vejledning, hjælp og støtte til faglige udfordringer og lektier.

IT er et integreret arbejdsredskab og en del af den daglige undervisning. Her bruges mange forskellige former for pædagogiske IT-værktøjer som understøtter elevens sprogtilegnelse fx som billedeillustrationer ift. der tales om, oversættelse til eget modersmål, arbejde selvstændigt med online læringsportaler osv.

På basisholdene tester vi ikke eleverne på sammevis, som den øvrige skole. Vi arbejder kontinuerligt med en formativ evalueringsstrategi og følger elevernes progression tæt. Vi vurderer kontinuerligt den enkelte elevs niveau og færdigheder indenfor fagenes formål. De elever som er sluset ud i almen området i større eller mindre grad gennemfører dog de test, hvor det vil være meningsgivende. Dette vurderes i tæt samarbejde med de pågældende faglærere.

Del: