KP-vejleder

Skolens trivselsvejlederfunktion er implicit indeholdt i funktionen som Koordinerende- og Pædagogisk vejleder og kan indsnævres til at indgå i tæt samarbejde med;

 • Skolens ledelse og skolens tværfaglige team (PPR-psykolog // skolesocialrådgiver // sundhedsplejerske // talepædagog // KIL mv.)
 • Skolens faglige vejledere (DAN // MAT // DSA) samt interne og eksterne ressource personer.

Som KP-vejleder har man overblikket og det daglige ansvar for koordineringen af skolens ressourcecenter ”Solsikken” ift. inklusionstiltag, faste og særlige indsatser i og omkring læringsmiljøerne kf. PLC-årshjulet.

Faglige vejledere og Solsikke-lærere (DAN // MAT // DSA // TRI)

Skolens faglige vejlederne  har tilhørsforhold til enten skolens Mini- (0.-1. årg.), børne- (0.-5. årg.) eller ungemiljø (6.-9. årg.). Fælles for dem alle er at de har kompetencer inden for et eller flere af de fire områder.

ITR-vejleder

Funktionen omhandler vejledning af elever og forældre i brugen af ITR (IT-rygsæk*). Der afholdes årlige workshops, hvor relevante elever og forældre samles. Ligeledes vejledning af personale i brugen. 

*IT-rygsæk tilbydes skolens dyslektiske elever

TRI-pædagog

Trivselspædagogens opgave er en fokuseret indsats ift. en tidlig, helhedsorienteret forebyggende indsats, hvor opmærksomheden er på læringsmiljøet, med skærpet fokus på elevernes trivsel, udvikling og læring i sociale sammenhænge.

Trivselspædagogen arbejder understøttende for at skabe inkluderende læringsfællesskaber i almentilbuddet.  Ressourcen gives for at styrke trivsel og den inkluderende praksis. Trivselsopgaven kan i kortere perioder være på en enkelt elev, der har behov for noget særligt i en periode, eller en gruppe af børn, hvor der skal arbejdes med relationerne. Trivselspædagoger er primært tilknyttet børnemiljøet.

PPR-psykolog

Skal der oprettes en psykologsag på et barn i PPR, skal det pågældende barn tages op på skolens Konsultativt Forum, hvor der indgås aftale om, hvorvidt  psykologen skal gå ind i arbejdet.

Skolesocialrådgiver

Skolens socialrådgiver er deltagende på skolens Konsultative forum. Herudover mulighed for;

 • Socialfaglig sparring til lærer, elever og forældre omkring bekymringer indenfor det sociale felt.
 • Henvisningsmuligheder til tilbud i kommunen heri familiehuset.
 • Bistår i kvalificering af underretninger samt bygger bro til myndighedsdelen.
 • Deltagelse i samarbejdsmøder, samt opstart af samtaler med forældre / elever under servicelovens § 11.3 som forebyggende indsats.

Talepædagog

Skal der oprettes en talepædagogisksag på et barnet, skal det pågældende barn drøftes på et samarbejdsmøde, hvor der indgås aftale om, at talepædagogen skal gå ind i arbejdet. Dette sker (næsten) altid efter forudgående drøftelse via skolens Konsultativt forum. Herudover deltager talepædagogen på de overleveringsmøder på de børnehaveklasse børn, der er landet i ”særlig indsats” i børnehaveklasse vurderingen.

Sundhedsplejerske

Der er altid mulighed for at tage direkte kontakt til sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken kan iflg. kvalitetsstandarden indgå i;

 • Sundhedssamtaler med forældre til 0.klasse og 1.klasse, 3.klasse, 6.klasse og 9.klasse.
 • Pubertetsundervisning i 5.klasse og undervisning i uge sex til 8.klasse
 • I øvrigt samtaler efter behov
 • Løbende dialog og rådgivning til forældre efter behov
 • Mulighed for rådgivning i relation til smitsomme sygdomme, overvægt, mv.
 • Mulighed for hjemmebesøg efter behov

Pædagogiske vejledere [KIL]

Skolens pædagogiske vejledere er forankret i kommunens kompetencecenter for inklusion og læring [KIL], men med direkte tilknytning til Solvangskolen. KIL´s opgave er at bidrage til;

 • Udviklingen af læringsmiljøer og pædagogiske handlemuligheder med det formå at børn som en del af faglige og social fællesskaber kan trives, lære og udvikle sig bedst muligt.
 • At løse særlige opgaver ift. børn med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand med det formål, at de får de bedste betingelser for at trives og udvikle sig bedst muligt som en del af faglige og sociale fællesskaber.

De pædagogiske vejlederes indsatser kan være;

 • Forebyggende dvs. støtter målgruppens generelle udvikling med afsæt i en bred og almen forebyggende og fællesskabsstøttende karakter
 • Foregribende dvs. hjælper med at tage begyndende vanskeligheder i opløbet dvs. gribe ind, hvor en elev eller gruppe elever viser tegn på begyndende problemer eller mistrivsel. Her vil indsatsen være fokuseret og kan både rettes mod eleven, forældrene og det omgivende miljø.
 • Indgribende dvs. afhjælpe eller kompensere for konkrete og oplevede vanskeligheder. Denne indsats har et særligt og individuelt sigte.

Som pædagogisk vejleder indgår man sammen med lærere og pædagoger i opgaven omkring at udvikle og styrke læringsfællesskabet enten på årgangen eller i den enkelte klasse. Som pædagogisk vejleder kan man også understøtte elever, der har behov for en særlig indsats. Dette sker igennem praksisnær vejledning og sparring til viden omkring specialpædagogiske værktøjer og strategier, sidemandsoplæring og sparring omkring læringsmiljøet indretning.

Del: