Solvangskolen er organiseret i tre læringsmiljøer - et Minimiljø [0-1. klasse], et Børnemiljø [2-5. klasse] og et Ungemiljø [6-9.klasse].  Denne organisering bygger på en argumentation om, at den afdelingsopdelte [børnehaveklasse // indskoling // mellemtrin // udskoling], som størstedelen af de danske folkeskoler er i dag, ikke tjener til fordel for elevernes samlede læringsforløb.

I vores Minimiljø vil eleverne have det samme  pædagogiske personale igennem to år. Et team der består af børnehaveklasseledere, lærere og skole-pædagoger. På den måde sikrer vi kontinuitet, sammenhænge og en tryg start på skolelivet. Herved undgår vi et skift af personaler allerede efter 0. klasse.

Efter to år i Minimiljøet rykker eleverne op i skolens Børnemiljø. Her vil der blive foretaget et lærerskifte. Her tilstræber vi at de bliver det samme team, som følger eleverne frem til og med 5. klasse, hvor elevener rykker op i skolens Ungemiljø.

Fordelen ved denne organisering, er bredden i lærersammensætningen i hhv. Børne- og Ungemiljøet  er større. Herved opstår der implicit en bedre mulighed for at kunne tilgodese linjefagsdækningen indenfor miljøerne, hvilket vil afstedkomme et større professionelt råderum i forhold til at arbejde med elevernes læring over længere tid (4 år), bedre relation/kendskab og sammenhæng til eleverne samt bedre mulighed for at skabe fælles rød tråd, fagligt og socialt, igennem hele skoleforløbet.

Herudover kalder de skærpede krav til elevernes læring, resultater og trivsel på en anden kontinuitet og sammenhæng, hvilket organiseringen i højere grad tilbyder. Solvangskolen fastholder derfor tænkningen om at aldersspecialisering er en nødvendighed for at skolens fagprofessionelle kan tilbyde eleverne det bedst mulige afsæt og forudsætninger for [ud]dannelse.

Derudover finder vi det essentielt, at eleverne igennem deres samlede skoleforløb møder forskellige tilgange til undervisning, metoder og læring. Derfor holder vi fast i ét afdelingsskift efter 5. klasse. Samtidig giver det at få nye lærere eleverne en god mulighed for at blive set på med nye øjne og måske få en ny rolle inden eleverne går i puberteten og derved er under ombygning for en stund :-)

IMG 0074

Solvangskolen har igennem mange år haft et skærpet fokus på inklusion og deltagelsesmulighed i fællesskaber. Elevgruppen er i dag langt mere heterogen og kalder på en anden pædagogisk praksis og kontinuitet end tidligere. Inklusionsindsatsen kan qua et længere læringsforløb sammen med de samme voksne, bedre følges til dørs, da indsatser kan fastholdes af de samme personer i længere tid - og derved minimere, at (tavs)viden og indsatser ændres eller i værste fald går tabt ved overlevering. Tidligere foretog Solvangskolen skiftet både efter 0., 3. og 6. klasse. Ved at fjerne ét tilsigtet lærerskifte, skaber det større kontinuitet for elevgruppen (og forældrene) og den faglige progression.

Solvangskolen er bevidst om, at hver gang eleverne oplever et lærerskifte vil det skabe ”uro”, både hos elever og forældrene. Nye relationer skal opbygges, nye forventninger, regler, kulturer og praksisser skal læres og genforhandles, og det tager tid og kan være vanskeligt særligt for de sårbare elever. Skolens MED-udvalg og ledelse har derfor udarbejdet en tydelige procedure, samt nogle klare rammer og forventninger til hvordan skolen samarbejder omkring overleveringen fra Mini- til Børnemiljø og igen fra Børne- til Ungemiljø.

Del: