Hvad gør man som forældre, hvis man ønsker at flytte skole og få sit barn indskrevet på Solvangskolen?

Det er ofte en stor beslutning at skifte skole, og årsagerne kan være mange. Herunder kan I læse mere om, hvordan vi har valgt at håndtere, når nye elever kommer til og skal starte på Solvangskolen, så vi sammen sikrer en tryg start. Nedenstående omfatter dog ikke nye "skolestartere" til børnehaveklassen.

 • Første kontakt med skolen

  Skolens elevansvarlige sekretær afklarer om der er plads på den årgang, som barnet ønskes indskrevet på jf. de givende kommunale regler herfor.  Såfremt der er plads på den ønskede årgang og de kommunale regler er overholdt, aftales et møde, hvor forældre og barnet mødes med afdelingslederen. Skolens elevansvarlige sekretær booker dette møde [30 min.] og orienterer forældrene om, at de inden mødet bedes fremsende følgende;

  • Elevplan
  • Testresultater og evt. karakterblad
  • Skoleudtalelse, PPV eller andre relevante dokumenter
  • Dokumentation for bopælsadresse

  Herudover fremsender skolens sekretær via e-mail/post inden mødet følgende dokumenter til hjemmet;

  • Div. dokumenter vedr. indskrivning
  • Elevens og hjemmets indskrivningsnotat (bilag 01)
 • Anden kontakt med skolen

  På mødet med afdelingsleder gennemgås elevens og hjemmets indskrivningsnotat samt andre relevante dokumenter herunder;

  • Afdelingsleder kontakter evt. afgivende skole, hvis barnet flytter internt i kommunen.
  • Samtykke til indhentning af tilladelse til at rekvirere elevens mappe fra tidligere skole.
  • Aula er skolens kommunikationsplatform
  • Rundvisning på skolen
  • Aftale om mulig dato/uge for opstart
  • Udlevering af årsbog med klassebilleder.

   Afdelingsleder orienterer det respektive årgangsteamet om mødets aftaler og indhold. På den baggrund vil den endelige klasseplacering af eleven blive besluttet i fællesskab. Når klasseplacering er besluttet kontakter afdelingslederen/teamet hjemmet ift. generel information, aftaler om dato/tid for første skoledag og hvor man mødes. Det tilstræbes at forældrene følger eleven i skole første skoledag.

 • Tredje kontakt med skolen

  I forbindelse med opstarten aftaler kontaktlæreren med hjemmet dato for en opstartssamtale (møde // telefon // mail), hvor elevens første uger på Solvangskolen evalueres - ca. 4 uger efter opstart. Ved opstartssamtalen bør/kan klasselæreren bl.a. være tydelig omkring årgangsteamets forventninger fx lektiekrav, fagligt niveau, klasseregler, elevindsats, mødetider, opgaveafleveringer, skole/hjemsamarbejde, kommunikation osv.

  Herudover udpeges en kontaktelev [vingeven], der er behjælpelig i starten ift. klassen, pauserne, klasseregler og skolelivet generelt.

 • Særligt ift. elever med særlige behov og/eller indsatser

  Klassens team indkaldes til samarbejds- og overleveringsmøde omkring eleven. Elevens tidligere lærere/pædagoger indkaldes evt. også. Der laves en grundig overlevering. Afdelingsleder er ansvarlig ift. koordination. Herefter iværksættes mulig støtte via skolens ressourcecenter Solsikken og der informeres kort (efter aftale med barnetss forældre) om eleven til klassens forældre og andre relevante fagpersoner.

IMG 0108
Snart, parat til skolestart - Mit barn skal starte i 0. klasse

Det er stort, at ens barn skal begynde i skole. Barnet skal klare sig selv i større omfang end tidligere, både praktisk og socialt. Nedenstående kan forhåbentlig give nogle svar på de spørgsmål, man som forældre sidder med i forhold til det at blive en skolebarnsfamilie. Er mit barn skoleparat? Et spørgsmål mange forældre nok har stillet sig selv. For at komme svaret et skridt nærmere, kan nedenstående bruges som pejlemærker. Det skrevne skal ikke læses som en tjekliste, men hvis I som forældre er i tvivl om jeres barn er skoleparat, så drøft mulighederne for skoleudsættelse med børnehaven. At vente et år kan være med til at styrke barnets selvværd og give overskud til at klare svære situationer og undgå nederlag og mistrivsel.

 • Sproglige forudsætninger
  • Lytte til og forstå en kollektiv besked

  • Løse konflikter vha. sproget

  • Tale og udtrykke sig forståeligt

  • Fortælle om oplevelser

  • Lytte til en historie og kunne samtale om denne

 • Motoriske forudsætninger
  • Holde på en blyant, skrive sit navn, klippe efter en streg og tegne genkendelig former

  • Være selvhjulpen. Dvs. åbne/lukke skoletaske/madkasse og tage tøj af og på altså klare lynlås, snørebånd og knapper

  • Hoppe/hinke og kaste/gribe

 • Personlige forudsætninger
  • Være nysgerrig og have gå-på-mod

  • Koncentrere sig, også når der foregår andre ting omkring en

  • Kende eget fulde navn

  • Give udtryk for egne følelser og behov

  • Turde prøve selv og arbejde selvstændigt

  • Være motiveret for og have lyst til at lære

 • Sociale forudsætninger
  • Lege med andre, tage hensyn og indgå i regel, rolle og konstruktionslege

  • Have en vis robusthed og kunne indgå i et fællesskab

  • Respektere regler i spil og leg

  • Bede andre om hjælp når der er brug for det

  • Løse småkonflikter selv

  • Udvise medfølelse, respektere andres grænse, tale pænt til andre og sætte sig i deres sted (empati)

  • Tilsidesætte/udskyde egne behov fx vente på tur, sult/tørst, og afføring/vandladning

 • Forældrenes rolle

  Hvad kan vi som forældre gøre for at klæde vores barn på til at tage springet fra børnehave til skole, så skolestarten bliver en succes for alle?

  • Lade barnet lege med andre børn og invitere kammerater med hjem

  • Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse

  • Spille med barnet/flere børn i en gruppe – tabe/vinde

  • Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn (sport, udflugter mm.)

  • Samtale med barnet om oplevelser

  • Skabe en struktureret og genkendelig dagligdag med tydelige grænser, hvor aftaler overholdes

  • Skabe gode og sunde rutiner omkring barnet ift. spisesituationer, sengetider osv.

  • Læse historier, rim og remser for barnet og lade det genfortælle

  • Give barnet opgaver i hjemmet så det lærer at tage ansvar

  • Italesætte og samtale om tal og bogstaver i forskellige kontekster

Del: