• Dagligdagen på Solvang FFO - med legen i centrum

  Vi tror på den anerkendende tilgang, som grundsten i alt vores pædagogisk arbejde. Vi understøtter børns personlige og sociale kompetenceudvikling, samt deres følelse af at være en vigtig og værdsat del af fællesskabet. Det gode børneliv hos os er bl.a. karakteriseret ved:

  • gå på opdagelse og være eksperimenterende sammen i vores fantastiske værksted, med dimser, dutter, maling, træ og meget andet som det kreative hjerte kan begære
  • på vores skønne legeplads med huler, trampoliner, gynger, bålplads, søde kaniner, sjove høns og meget mere

  Vi er et ’væksthus’ med dybe rødder i traditioner, livslyst og glæde – hvor børn kan vokse og vokse op som kompetente og livsduelige mennesker, som en del af et vigtigt børnefælleskab med plads til alle.
  Vi ser ’leg’, som den ultimative øvebane i fht. et barns dannelse og udvikling til et livsdueligt, selvstændigt og reflekteret menneske.


  >>Det er i legen, børn forhandler roller og deltagelsesmuligheder – og dermed udvikler deres sociale kompetencer. Det er her, de får venner, øver sig i konflikter og i at gå ud og ind af fællesskaber.

  Her eksperimenterer de med kulturelle fænomener, moral og etik. Når de for eksempel leger fastelavn, leger at ”så kom bankrøveren i fængsel” eller er optagede af, om man må sige nej til en, der gerne vil være med i legen og ja til en anden? << [Artikel fra 2019 EVA  (Danmarks Evalueringsinstitut)].

  Vi arbejder med både planlagte voksen-initierede aktiviteter og børnenes ’frie’ leg. De planlagte aktiviteter er for det meste frivillige og planlagt ud fra et pædagogisk årshjul, som vores pædagogiske koordinator og leder, på baggrund af traditioner og ønsker fra personalet, tilrettelægger inden skoleårets start.

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i, hvad vi oplever børnene er optagede af, samt aktiviteter, som understøtter dannelse gennem legende læring, herunder udviklingen af kompetencer, som understøtter børnene i at lære og udvikle sig som en del af et demokratisk samfund. Særligt de sociale og personlige kompetencer er omdrejningspunktet for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn og børnegruppen som helhed.

  De traditionsbundne aktiviteter såsom dyrskue, mooncar-løb, familiedag, FFO’ens fødselsdag m.v., er aktiviteter hvor alle skal deltage. Disse aktiviteter opbygger, understøtter og vedligeholder følelsen af at være en værdifuld del af vores fællesskabet – barn som voksen, fordi vi gør det sammen og fordi alle kan bidrage med noget.

  Dagen starter for alle børn kl. 13:35, hvor skoledagen slutter. ’Krydseren’ møder hvert enkelt barn i døren med vores Solvang hilsen – et håndtryk eller en ’high 5’. Dette gør vi fordi vi ønsker, at alle børn skal føle sig velkomne, set og rørt (mindst 1 gang om dagen).

  Børnene kan, når de kommer ind i vores hus, på ’ugetavlen’, som hænger ved hovedindgangen, via tekst og pictogrammer, orientere sig om, hvad der kan/skal foregå den pågældende uge/dag og hvor de voksne er i huset.

  Vi har mange aktiviteter, som står ’på hylderne’ (spil, Lego, digitalt legetøj, købmandsbutik, læsehjørne mv.), ligesom også legeplads og hyggekrog er daglige yndede aktiviteter. Nogle aktiviteter knytter sig til årshjulet og er organiseret/faciliteret af en voksen, andre igen opstår spontant i fht. hvad børnene er optagede af denne dag, herunder den ’frie leg’.

  Som værende en naturlig del af skolen har vi adgang til den store sportshal, div. kreative værksteder, rytmikrum, fodboldbaner, legepladser mv.
  Du kan læse mere om vores faciliteter inde og ude under: Solvang FFO - et trygt sted at være…

 • Demokrati i børnehøjde

  For at understøtte udviklingen af børnenes kompetencer til deltagelse i fællesskaber, engagement og generelle dannelse, holder vi børnemøde løbende hen over året. Vi har valgt at dele børnene i mindre grupper (klassevis), så der er mulighed for, at alle kan komme til orde, og de voksne kan få set alle børn i øjnene. Lejlighedsvis holder vi ét stort fællesmøde, så vi kan sikre at både de STORE og små stemmer kan komme til orde og blive hørt af alle i fællesskab.
   
  Børnemøderne er børnenes rum til dialog med de voksne. Her kan man stille spørgsmål, komme med forslag eller ønsker til indkøb af legetøj, aktiviteter eller at noget måske skal være anderledes osv. Den voksne kan bruge dette rum til at komme tættere på børnegrupperne, og spørge ind til den generelle trivsel i børnefællesskaberne. Det kan også være her, at særligt vigtige emner tages op – ex. ’Den gode kammerat’, ’Spilleregler på boldbanen’, ’Hvad kan man gøre, hvis man bliver drillet?’, ’Hvordan er det nu vi taler til hinanden, så det er rart at være her for alle?’ Den ansvarlige pædagog for børnemødet sender et kort referat ud efter hvert møde på den måde kan forældre være de nysgerrige voksne og vigtige medspillere.

  Vi er i hverdagen også meget optagede af at følge børnenes spor. Vi er opmærksomme på at understøtte børnenes behov, idéer og hvad der lige nu optager dem. Eksempelvis kan børnene komme på en idé om at ville bygge borge og slotte af pinde fundet på legepladsen .- det griber vi og går i ’krea-mode’.

   

 • Det vi er fælles om - traditioner

  Vi er et hus, der bygger på traditioner, fordi vi ved hvor vigtige traditioner er for et fællesskab og følelsen af at høre til. Vi har traditioner, som er knyttet til det omgivende lokalsamfund og vi har traditioner, som er meningsfulde i det fællesskab, som Solvang FFO gennem mange år har bygget op, og hver dag plejer og glædes over at være en del af. Følgende er vores faste traditioner:

  Fælles på tværs af fritidsinstitutioner:

  • Andelsturnering
   Fodboldturnering for børnene på tværs af Andelsforeningens fritidsinstitutioner (aug., sept. Og okt.)
  • 3. klassesfest (jan.)
  • Mooncar-løb
   Et fællesarrangement for alle fritidsinstitutioner i Andelsforeningen (april)
  • Ridderturnering
   Solvang FFO er vært for alle fritidsinstitutioner i Andelsforeningen (april)
  • Rollespil
   Et fællesarrangement for alle fritidsinstitutioner i Farum
  • Daglejr
   Daglejren arrangeres af og som et fælles event for alle fritidsinstitutioner i Andelsforeningen. Vi lukker huset ned i en uge for at slå lejr på ’Store bjerg’, sammen med alle de andre. (1. uge af sommerferien)

  Særligt for 3. klasserne:

  • Solvang FFO ’by night’
   -
   holdes 2 gange i løbet af efteråret. Aftenerne arrangeres sammen med børnene ud fra deres idéer og hvad de har lyst til. Det pædagogiske fokus ligger på ’Fællesskaber’ og dermed skifter indholdet/aktiviteterne fra år til år
  • Klassesfest
   - i Andelsforeningen (jan.)
  • Tur
   - til legejunglen (marts)
  • Afslutning
   - inden de skal på klub med deltagelse af forældre (april)

  Arrangementer hvor forældre bliver inviterede til at deltage:

  • Halloween m. optræden af husets ’Gyserkor’ (okt.)
  • Luciaoptog (dec.)
  • Dyrskue
   Et fællesarrangement hvor også forældre, bedsteforældre og selvfølgelig børnenes kæledyr er inviterede. (juni)
  • FFOens STORE familiedag
   Fælles arrangement for hele familien. Invitér din ’Bedste’, Tante, Morbror, Far, Mor eller Kusine over til hygge på FFO’en. Sammen kan I plante en blomst i vores skønne natur (juni)

  Aktiviteter i sæsonen 

  • Juleværksteder
   Her har børnene mulighed for at lave julegaver til deres familier inden de går på juleferie (nov. og dec.)
  • Fastelavn
   Denne dag slår vores førskolegruppe ’Katten af tønden’ om formiddagen i FFO’en og de ældre børn slår ’Katten af tønden’ når de kommer fra skole. Denne dag laver vi også nogle særlige aktiviteter, der knytter sig til traditionen
  • FFO’ens fødselsdag
   Vi fejre vores fødselsdag, den dag, hvor lærerene har forberedelse og børnene allerede kommer kl. 12. Vi laver forskellige aktiviteter, som børnene har været med til at pege på. Vi har også fælles gaveoppakning af nogle af de ting, som børnene har haft på ønskelisten til huset. (juni)

  SOL-venner 
  En særlig tradition, som fra det nye barns start, understøtter ønsket om trivsel for alle. Vi ved hvor vigtigt det er, at man, som ny på FFO’en, føler sig velkommen allerede fra dag 1. Derfor har vi vores Sol-Venner til de børn, som starter i løbet af året. En SOL-ven har bl.a. til opgave at vise det nye barn rundt i huset og på vores fantastiske legeplads, fortælle om rammer og regler samt svare på de spørgsmål, som måtte komme undervejs.

 • Dyrehold - en del af børnelivet

  Som en fritidsinstitution med fokus på natur og udeliv, har vi valgt at have høns og kaniner, som et pædagogisk tilbud til alle børn. Arbejdet omkring dyrene, er en god rammer hvori børnene kan udvikle kompetencer omkring omsorg, empati og ansvar. De børn, som ønsker at være/'arbejde' omkring dyrene, skal tage et lille kursus, med henblik på at erhverve sig et ’Kanin-kørekort’ – det sørger ’Kanin-Claus’ for at hjælpe børnene med.

   

 • Før-skolegruppen - en god start

  Vi starter vores førskolegruppe allerede i februar. Måske tænker du; ”Hold da op – det var tidligt”! Vi er dog glade for at kunne tilbyde et veltilrettelagt førskoleforløb, som giver børnene god tid og ro til at ’lande’ trygt og godt i den nye virkelighed efter børnehaven. Det giver os også et bedre indblik i det enkelte barns og gruppens ressourcer i fht. at få skabt det bedste klassedannelse i juni sammen med Skolens Minimiljø.

  Overgangen – med børnehaven

  De primære voksne i overgangsarbejdet er Lone og Julie, som også er en fast del af teamet omkring førskolegruppen på Solvang FFO. Begge har stor erfaring med dette arbejde, ligesom de har et givtigt samarbejde med personalet i børnehaverne.

  Vi ved fra forskningen, at en god overgang fra børnehave til FFO/skole, er helt essentielt for at understøtte den bedst mulige skolestart for alle børn. Derfor har vi i samarbejde med børnehaven planlagt nogle dage, hvor vi har mulighed for at hilse på børnene og børnene har mulighed for at møde os. Lone og Julie vil besøge børnehaverne bl.a. med følgende formål:

  • allerede på et tidligt tidspunkt at understøtte den varme og gode relation til det enkelte barn
  • være nysgerrige på hvad, hvad børnene, der skal starte i førskole, er optagede af
  • lave aktiviteter, som er brobyggende for den gode overgang

  I forbindelse med den gode overgang vil børnehaven også komme på besøg på FFO’en/skolen. Formålet er her, at give børnene mulighed for at afmystificere ’det med FFO’ – at få set huset, legerummene, legepladsen, toiletterne, skolen osv.. Det kan give det enkelte barn en ro og tryghed ift. det nye, som kommer. Som forælder er man også meget velkommen til at komme forbi i løbet af efteråret inden ens barn skal skrives op til skole og fritidstilbud.

  Vores pædagogiske fokus

  Vi har til sammen mange års erfaring med arbejdet omkring førskolegruppen. Derfor ved vi, at noget af det vigtigste for børnene er relationen til de andre børn, de voksne og ikke mindst de nye rammer, som de er landet i. Derfor er kendskab til rammer og regler, ’det gode fællesskab’ og opbygningen af dette, vores første prioritet, når børnene starter hos os.

  På Solvang FFO har førskolegruppen sit eget lokale. Det er her vi starter dagen, og det fungerer, som gruppens trygge base, hvor de kan søge til, når det store fællesskab, for nogle, bliver ’for stort’ i eftermiddagstimerne.

   Dagen/ugen har en fast og genkendelig struktur;

  • Dagen starter 8.30 med fællessamling, herefter
  • arbejder vi med et af vores pædagogiske temaer, såsom krea, bevægelse, ’vilde rødder’ eller tager på tur i nærområdet
  • så er der frokost, og efterfølgende
  • skal vi ud på vores store og grønne legeplads, med rum til den ’frie’ leg
  • Dagens slutter 13:35 for her ”lander” de store skolebørn og eftermiddagens aktiviteter går i gang.

  Ugen har en fast struktur med mulighed for ture ud af huset.

  Inden dit barn starter i førskolegruppe hos os, holder vi et forældremøde, hvor vi giver jer en større indsigt i vores arbejde med børnene. På dette møde, vil I også have mulighed for at stille spørgsmål ind til hverdagen på Solvang FFO.

  Vi glæder os til at se jer og jeres børn :-)

   

   

   

IMG 0380
Del: