Iflg. lovgivning om omkring Modtagelsesklasser og Basishold, kan undervisningen organiseres som;

 1. Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, så
  de efterhånden får en del af deres undervisning i en almindelig klasse
 2. Særlige hold (modtagelseshold/Basishold) eller som enkeltmandsundervisning

Skolens basisklasserække organiseret som i en kombination af model 1 og 2. Tilknytningen til basisholdet ophører, når eleven vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog, dog senest efter to års forløb. Begrænsningen på to år gælder ikke, hvis eleven ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse og skrive, samt hvis eleven er optaget i udvidet modtagelsesklasse for sent ankomne elever.

For basisholdet gælder, at elevernes samlede undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det alderssvarende klassetrin i almentilbud. I op til tre måneder efter påbegyndelsen af basisundervisningen kan undervisningstiden for en tosproget elev i særlige tilfælde nedsættes i forhold til den planlagte undervisningstid, dog således at det ugentlige gennemsnit for undervisningstiden er på mindst 30 timer i perioden.

Nyankomne elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog organiseret som basisundervisning, kan med forældrenes samtykke i ganske særlige tilfælde fritages for undervisningen i et fag, dog ikke dansk og matematik, hvis det findes yderst vanskeligt at afhjælpe elevens vanskeligheder gennem supplerende undervisning. I så fald skal eleven modtage anden undervisning i stedet, fx dansk som andetsprog.

På Solvangskolen har vi 2 basishold for tosprogede elever, der endnu ikke taler dansk. Basis 1 er for de mindste elever med tilknytning til skolens børnemiljø og Basis 2 er for de største elever med tilknytning til skolens ungemiljø. Fælles for eleverne er dog at de alle derfor brug for at blive støttet og få et basis-dansksprog, for at kunne deltage i almenklassen.

Når eleven indskrives på et basishold, bliver de automatisk indskrevet i en alderssvarende klasse.

IMG 1188
Vigtige begreber og definitioner
 • Hvad forstår vi ved at være tosproget

  At være tosproget dækker over flere forskellige former for tosprogethed. Et barn er
  simultan tosproget, når et barn vokser op i et hjem, hvor der tales to sprog til barnet
  dvs. at banet får to modersmål. Et barn er successiv tosproget, når barnet først møder
  et (nyt) andetsprog på et senere tidspunkt i sit liv.

 • Hvad forstår vi ved modersmål

  Modersmålet er det sprog, der læres i hjemmet fra fødslen. Det har ofte stor identitets-
  og følelsesmæssig betydning, og det er i vidt omfang det sproglige fundament, hvorfra
  sproglige erfaringer overføres til andre sprog, som læres senere i livet

 • Hvad forstår vi ved fremmedsprog

  Fremmedsprog læres som regel gennem skolens undervisning fx engelsk, tysk m.fl.
  Det er hverken hjemmets sprog eller flertallets sprog i det omgivende samfund.

 • Hvad forstår vi ved andetsproget

  Andetsproget derimod tilegnes oftest både gennem undervisning og i dagligdagen, da
  det typisk er samfundets og flertallets sprog i det land, man bor i.

 • Hvad forstå vi ved andetsprogstilegnelse

  Når man bruger sprog, trækker man på sin viden om verden, om begreber og sociale
  relationer, og om hvordan sprog kan være opbygget, og hvad det kan bruges til. At
  lære et sprog er derfor også at udvide sin omverdensforståelse og styrke sine sociale
  kompetencer.

Del: